disclaimer_image

Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN / VERKLARING EIGEN RISICO

Door rijles bij Rijschool Van Os te volgen ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden / verklaring eigen risico.

ALGEMEEN

 1. In de overeenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen verkeersschool en leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of standaard praktijkopleiding en/of praktijkpakketopleiding en/of een chauffeursopleiding en/of een andere opleiding. Deze algemene lesvoorwaarden/ verklaring eigen risico gelden als je rijles volgt bij Rijschool Van Os.

Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool

De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
 4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan;
 5. dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 100.000,00 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling;
 8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
 9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren (08:00-17:00 uur) van de verkeerschool te gebeuren en dient via sms, Whatsapp, per e-mail of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
 3. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 4. het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 7. de verkeersschool met DigiD te machtigen, zodat de verkeersschool een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie- examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek kan aanvragen. De verkeersschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld wanneer de leerling de machtiging achterwege laat;
 8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 – Betaling

 1. De verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten direct met de overige verschuldigde kosten te voldoen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant of per banktransactie worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of per banktransactie te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs en de pakketonderdelen verbruikt zullen worden binnen een periode van 12 maanden, tenzij duidelijk anders vermeld, welke periode aanvangt op het moment dat de leerling zich inschrijft voor het betreffende pakket danwel deze aanschaft, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
 5. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkeersschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. De verkeersschool dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek contant of via pintransactie aan de verkeersschool te worden voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van de verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.
 5. De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
 3. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
 4. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
 5. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
 6. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, twee gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan het CBR, de CCV of het BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen komt de eventueel gerekende pakketkorting te vervallen en zullen de genoten lessen als losse lessen worden berekend, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de verkeersschool al afgedragen examengeld. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen zonder de eventuele doorgerekende pakketkorting alsmede administratiekosten.
 3. De verkeersschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de verkeersschool nog niet heeft gepresteerd.
 4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.
 5. Indien sprake is van pakketafname is er geen mogelijkheid voor restitutie.

Artikel 7 – Vrijwaring

 1. De verkeersschool vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien tijdens het onderzoek schade ontstaat buiten de schuld van Rijschool Van Os dan is de bestuurder van het voertuig hiervoor aansprakelijk, deze huurt immers het lesvoertuig. Om het financiele risico te verkleinen is door Rijschool Van Os en trainingen een WA+Casco verzekering afgesloten. Kosten welke niet door de verzekering gedekt worden zoals het eigen risico, zullen op de feitelijke bestuurder van het voertuig verhaald worden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de overeenkomst worden door de verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan de verkeersschool: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles- informatie. Voor meer informatie omtrent de verwerking van deze persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy verklaring en deze is onderdeel van deze overeenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

Rijschool Van Os hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw Persoonsgegevens. Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

– Beveiligd met een wachtwoord

– Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en door derden waarmee Rijschool Van Os een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten

Inzage en wijzigen van jouw gegevens:

Indien je aan ons je persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze altijd zelf wijzigen. Je kan contact met ons opnemen als je inzage wil in de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd en voor het verwijderen of corrigeren van deze gegevens. Als je nog vragen hebt dan kan je contact opnemen via info@rijschoolvanos.nl

Wanneer je contact met ons opneemt krijg je binnen een week reactie.

Uw gegevens worden verzameld door Rijschool Van Os en een externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indentificator zoals een naam en geboortedatum.

VERKLARING EIGEN RISICO CAT. A EN AM

 1. Het volgen van de praktijk rijopleiding geschiedt geheel op eigen risico.
 2. De cursist zal tijdens de rijles alle aanwijzingen opvolgen van de instructeur.
 3. Cursist is zelf verantwoordelijk voor het veilig rijden op de openbare weg. De cursist erkent dat de instructeur wel kan adviseren in de route en handelingen, maar dat deze niet kan ingrijpen in het geval dat een gevaarlijke situatie ontstaat.
 4. De cursist is in het bezit van een geldig theoriecertificaat en heeft deze tijdens de rijlessen bij zich. Bij rijlessen cat. A is een geldig autorijbewijs ook toegestaan.
 5. Cursisten dienen op tijd op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Als de cursist op het afgesproken tijdstip nog niet aanwezig is, zal de instructeur met de andere cursist(en) vertrekken en zal de gehele les van de cursist die te laat is vervallen. Het lestarief zal niet worden gerestitueerd.
 6. De cursist erkent op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels. Verkeersboetes, zoals snelheidsovertredingen en door rood rijden, kunnen redelijkerwijs de instructeur niet verweten worden en zijn voor rekening van de cursist.
 7. Na een valpartij of aanrijding beslist de instructeur of de lessen worden hervat of beëindigd. Eén en ander afhankelijk van letsel en/of schade aan het voertuig.
 8. Kosten die voortvloeien uit schade aan helm, kleding en/of schoeisel, accessoires, etc. die zelf meegebracht zijn en die ontstaan tijdens de rijopleiding zijn voor rekening van de cursist. Schade die ontstaat aan voertuigen, kleding en lesmaterialen die eigendom zijn van de rijschool zijn voor rekening van de rijschool. Dit geldt niet in het geval van opzet en/of grove schuld van de leerling.
 9. Goede kleding voldoet minimaal aan de volgende eisen:

– Motorlaarzen of schoenen met een stroeve en platte zool;

– Schoeisel dat tenminste de enkels bedekt en beschermt (voor motorkandidaten verplicht en voor bromfietskandidaten geadviseerd);

– Een broek die de benen volledig bedekt en beschermt;

– Een jas die het bovenlichaam en de armen volledig bedekt en beschermt;

– Handschoenen die de hand en het polsgewricht volledig bedekken en beschermen;

– Goedgekeurde motor integraalhelm of systeemhelm, voorzien van een helmvizier.

 1. Handschoenen, jas, broek en helm worden door de rijschool geleverd.
 2. De cursist is er zelf verantwoordelijk voor om aan de vereiste kledingvoorschriften te voldoen. De cursist zal geweigerd worden aan rijlessen te mogen deelnemen indien deze niet de vereiste kleding en schoeisel draagt. Het lestarief zal hierbij niet worden gerestitueerd.